Intrastat

Intrastat hlásenie - Povinné osoby a povinnosti


Pre svojich klientov spracúvame Intrastat hlásenie v súlade so zákonom NRSR č. 540/2001 Z.z. a nariadením (ES) č. 638/2004 Európskeho parlamentu a Rady v zmysle vykonávacích nariadení.

Povinnosť podávať Intrastat hlásenie majú spoločnosti, ktoré dovážajú a vyvážajú tovar z/do krajín EÚ v objeme:

  • pri dovoze - nad 200 tis. €
  • pri vývoze - nad 400 tis. €

Hlásenie je treba podať vždy do 15. dňa nasledujúceho mesiaca v elektronickej podobe. Pre našich klientov zabezpečujeme kompletný servis.

Intrastat hlásenie - Naše služby
Pre spoločnosti, s ktorými máme uzatvorenú mandátnu zmluvu, vykonávame spracovanie Intrastat hlásenia:

  • úplné hlásenie pri dovoze alebo vývoze
  • zastupovanie pri spracovaní a podávaní hlásenia

 

Zrušenie spravodajskej povinnosti

Štatistický úrad SR každý rok prehodnocuje spravodajskú povinnosť jednotlivým spravodajským jednotkám v systéme INTRASTAT-SK. Robí tak až v marci daného roka, keď má k dispozícii kompletné údaje (z Intrastat hlásení a z daňových priznaní k DPH) za predchádzajúci rok. Zrušenie spravodajskej povinnosti vykoná až s účinnosťou od 1. marca daného roka. Naši zamestnanci zároveň priebežne kontrolujú plnenie klientových zákonných povinností a v prípade potreby klienta kontaktujeme. 

Ak klient zistí, že v predchádzajúcom roku neprekročil prah oslobodenia na danom toku, môže aj sám požiadať ŠÚ SR (e-mail adresa intrastat-sk@statistics.sk) o zrušenie spravodajskej povinnosti od 1. januára nasledujúceho roka.

 

Kontakt


ColmaX, s.r.o.
Ostrý Grúň 252
966 77 Ostrý Grúň
Slovakia

+421 948 530 333

© 2021 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode