COLNÁ DEKLARÁCIA  a  INTRASTAT

Colná deklarácia

 • Zastupovanie v elektronickom colnom konaní vo vývoze a v dovoze
 • vystavovanie elektronických colných vyhlásení vo vývoze a v dovoze
 • vystavenie EUR1, CMR, T2L a iných colných dokladov
 • zabezpečenie colného dlhu
 • poradenská činnosť pre zmluvných partnerov.


Vývozné a dovozné colné vyhlásenia vystavujeme:

 • na základe mandátnej zmluvy
 • jednorazovo

 

Ak má klient záujem o poskytovanie colno-deklaračných služieb môžeme uzatvoriť mandátnu zmluvu.


Klientovi potom poskytujeme:

 • zastupovanie klienta v colnom konaní
 • podávanie colného vyhlásenia a iných colných dokladov za klienta na colnom úrade
 • ručenie za colný dlh do 10 dní
 • poradenstvo

 

Ak klient nemá záujem uzatvoriť mandátnu zmluvu, môže požiadať len o vypísanie colných dokladov, ktoré sa nevystavujú elektronicky. Tie podpisuje konateľ vyvážajúcej, resp. dovážajúcej firmy alebo ním splnomocnená osoba a je zodpovedný za uhradenie colného dlhu.

Klientovi potom poskytujeme:

 • vystavenie colných dokladov, ktoré nevyžadujú elektronické vystavovanie

Kontakt


ColmaX, s.r.o.
Ostrý Grúň 252
966 77 Ostrý Grúň
Slovakia

+421 948 530 333

© 2021 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode