Dovozcovia začínajú s colnými úradmi komunikovať iba elektronicky

26.01.2017 14:18

Finančná správa zavádza povinnosť predkladania elektronických colných vyhlásení v štandardnom postupe a oznámení o predložení tovaru v dovoze v zjednodušenom postupe. Na všetkých pobočkách colných úradov začína od 1. februára prevádzka systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta podaním štandardného elektronického colného vyhlásenia (druh „A“) dodatočného colného vyhlásenia (druh „Z“).

Pre držiteľov povolení, ktorí podávajú uvedené druhy colných vyhlásení začína od 1. februára  prechodné obdobie, v rámci ktorého je potrebné, aby prispôsobili svoje deklaračné systéme tejto zmene. Najneskôr od 1. júla 2017 musia všetci držitelia povolení zasielať elektronicky oznámenia o predložení tovaru („A“) a elektronicky tiež prekladať dodatočné colné vyhlásenia („Z“). 

Finančná správa upozorňuje dovozcov aj na ďalší dôležitý dátum – 1. marec 2017,  kedy sa začne prevádzka nového informačného systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta zaslaním „Oznámenia o predložení tovaru“ podaním zjednodušeného  elektronického colného vyhlásenia (druh „C“).  Výhodou tohto typu zjednodušeného postupu je najmä to, že deklarant nemusí mať v čase zápisu  k dispozícii všetky údaje alebo doklady potrebné k štandardnému colnému vyhláseniu, ako aj možnosť využitia zúčtovacieho obdobia.  Do 1. septembra 2017 musia všetci držitelia tohto typu povolenia mať deklaračné systémy prispôsobené tak, aby od daného dátumu mohli vyhlásenia posielať elektronicky.

Colné úrady vyzvú v najbližších dňoch držiteľov zjednodušených postupov v dovoze na začatie konania vo veci zmeny, resp. výmeny povolení a oboznámení sa s podmienkami jednotlivých typov zjednodušených postupov v dovoze. Systém eDovoz bude do termínu povinného používania vylepšený o ďalšie funkcionality, ktoré zvýšia komfort colného konania v dovoze, napr. automatizované uvoľnenie záruky za colný dlh a iné platby, ktoré skráti čas opätovného pripísania blokovanej čiastky záruky,  prikladanie elektronických príloh k colným vyhláseniam (faktúry, nákladné listy a podobne), čím sa výrazne zredukuje prítomnosť deklaranta na colnom úrade pri colnom konaní len na nevyhnutné prípady či možnosť ukončenia režimu colného uskladňovania prepustením do tranzitu.

V prípade štandardných postupov začala elektronická prevádzka už 11. júla 2016. Podnikateľské subjekty majú ešte do 1. mája 2017 čas na to, aby sa prispôsobili elektronickej komunikácii  v štandardných postupoch. Po uvedenom termíne prijme colný úrad dovozné colné vyhlásenie v listinnej podobe len v prípade uplatnenia tzv. „havarijného postupu“.

Späť

Kontakt


ColmaX, s.r.o.
Ostrý Grúň 252
966 77 Ostrý Grúň
Slovakia

+421 948 530 333

© 2021 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode